De letterlijke Bijbel, de kracht van het Woord

De reformatie: Zelf bijbel lezen en zelf nadenken.

Ongeveer 500 jaar geleden vond de reformatie plaats. Een zegen voor een groot deel van de wereld. Het grote verschil was dat mensen zichzelf gingen onderwijzen vanuit de bijbel en niet klakkeloos het onderwijs aannamen van bijbelleraren. Aan de leer van die tijd waren tal van menselijke zaken toegevoegd. Deze kwamen hierdoor gelukkig aan het licht.

Nu 500 jaar later kijken we eens om ons heen. Wat is er nog over van de reformatie? Gelukkig nog best veel, maar ook is er te zien dat veel mensen de zegen van de reformatie links hebben laten liggen. Er wordt geluisterd naar wat de dominee zegt. Op zich niet verkeerd, mits de dominee het juist heeft en bij de bijbel blijft, helaas zien we vaak genoeg dat dit niet - of ten dele niet het geval is. Ook zien we in heel veel kerken van nu tal van overbodige menselijke toevoegingen die vaak klakkeloos worden aangenomen.

Dogma's van de kerk

In mijn bediening spreek ik regelmatig met mensen over het geloof. Regelmatig merk ik dan dat mensen dogma’s verdedigen die niet in de bijbel staan. In sommige gevallen gaat het zelf om zaken die direct tegen de bijbel ingaan. Je zou zeggen dat een christen op zijn hoede is of hij wel een zuivere leer ontvangt. Toch verbaas ik me erover dat mensen de dogma’s van hun kerkstroming blijven verdedigen, ook al laat de bijbel duidelijk zien dat deze leer niet van God is. De mensen stellen in dit geval het woord van de dominee of pastor  boven het Woord van God.

Soms gaat dit om hele duidelijke zaken, het is dan makkelijk mensen een spiegel voor te houden. Soms gaat het ook om minder duidelijke zaken. Een dominee die het Woord van God probeert te verzwakken of te verdraaien bijvoorbeeld.

Een ziekte, of demonen?

Een voorbeeld hiervan vond ik op het weblog van een beginnend predikant uit de CGK stroming. We kunnen deze man hier niet direct betrappen op een leugen, maar wel op een naar mijn mening ernstige manier van het verzwakken van het Woord van God. Ook al zegt hij het hier in een overdenking en stelt hij niet dat het zo is. Toch doet hij hier afbreuk aan het woord van God.

De dominee behandelt op zijn weblog de demon uitdrijving bij een jongen in Markus 9 vers 17 t/m 25.

En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht.  En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet.  En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven,  alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt datmen niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug!

Ik citeer een deel van de reactie van de dominee op deze bijbeltekst:

Ik ben geen medicus, maar het is niet zo vreemd om te vermoeden dat dit jongetje een vorm van autisme combineert met epilepsie. Allebei aandoeningen die we nu begrijpen, en waardoor we niet snel meer zullen zeggen dat zo’n persoon bezeten is.

(bron: wimdebruin.blogspot.com)

Het gevaar van ontkrachting

Ogenschijnlijk lijkt dit niet zo’n heel groot gevaar. Toch zijn dit soort zaken op het weblog van een dominee gevaarlijker dan je denkt. Aangezien deze meneer dominee is, trekken mensen lering uit wat hij zegt. Wanneer is een persoon bezeten en wanneer niet? Zijn er nu ook ziekten die we een naampje hebben gegeven, maar is het eigenlijk een demonische bezetenheid?

De bijbel schrijft over demonen. Als christen geloof ik in het letterlijke woord van God. Als de bijbel dus schrijft over demonen, gaat het ook over demonen, anders stond het er niet. Veel theologen zullen dit simpel gesteld vinden, maar door er mooi klinkende theorieën omheen te bouwen, halen we de kracht uit de bijbel.

Ik ben net als geciteerde dominee ook geen medicus, maar indien we een aantal aandoeningen door demonen tegenwoordig voorzien hebben van een labeltje, wellicht epilepsie, of autisme, betekent dit dat veel kerken hier iets laten liggen. De Here Jezus heeft ons(de gelovigen) in Markus 16 macht gegeven demonen uit te drijven en in Jakobus 5 de oudsten om ziekten te genezen.  In het geval dit soort ziekten feitelijk demonische aandoeningen zijn, heeft geen enkel ziekenhuis hiervoor een oplossing, wellicht wel medicijnen, of behandelingen waarmee er beter te leven valt met de kwaal, maar een echte genezing is in het medische circuit dan niet mogelijk. Het lijkt me dat hier voor een dominee, pastor, of wat voor soort voorganger dan ook, een andere taak is weggelegd dan het in mijn ogen ontkrachten van een bijbeltekst.

In deze tijd horen we buiten enkele kerkstromingen om, niets meer van aandoeningen veroorzaakt door demonen. Zijn demonen dan ineens verdwenen. Waren deze er enkel in de tijd van de bijbel? In de bijbel lezen we dit niet. Het lijkt me dus beter er maar van uit te gaan demonen zich nog steeds kunnen huisvesten in mensen. Gelukkig is er de bescherming van de Here Jezus.

Door bovenstaande voorbeeld kan je zien dat je denken kan worden veranderd door zomaar dingen aan te nemen. Bij alles wat je leert over God, of over zijn woord is het belangrijk om deze informatie te toetsen aan de bijbel. Staat dit wel in de bijbel? Of zegt de bijbel eigenlijk iets anders?

Dit kan gaan om kleine dingen, maar ook om grotere dingen. Je zult ervaren, dat indien je het Woord van God echt tot je neemt, zoals het er staat, dat het Woord voor je zal gaan leven. Er zit kracht in het Woord. Kracht tot genezing van je denken, maar ook kracht tot lichamelijke genezing. Nog belangrijker is dat je door de kracht van het Woord een sterkere relatie met de Here Jezus kan ervaren.

Is uw dominee of voorganger bekeerd?

De eis aan een voorganger is in veel kerken best vreemd te noemen. Vaak moet de voorganger een theologie opleiding hebben afgerond, maar of de voorganger werkelijk bekeerd is en de Heilige Geest heeft ontvangen lijkt minder belangrijk te zijn. Was dit niet de strijd die de Here Jezus had met de farizeeërs en schriftgeleerden? Ze hadden de kennis wel, maar geen liefde voor God. De Here Jezus zei zelfs dat ze God niet kenden. Ze hadden dus ook geen relatie met God. In Mattheüs 5 vers 14 zegt de Here Jezus dat het blinde geleiders van blinden zijn. Als een blinde een blinde geleidt, zullen ze samen in een kuil vallen. De Here Jezus legt hier duidelijk ook verantwoordelijk bij de hoorder van het woord.

Toets alles aan de bijbel

Ik kan daarom maar één advies geven en dat is dat je zelf de bijbel moet lezen en alle informatie moet toetsen. Laat niet je denkbeelden gebaseerd zijn op de principes van een bepaalde kerkstroming, want als deze juist waren, was er maar één kerkstroming, maar baseer je altijd op de bijbel. Ga niet proberen om iets te onderbouwen met bijbelteksten wat je hebt geleerd, maar lees gewoon wat de bijbel zegt. Indien je dit steeds maar doet en alles wat je weet over het christelijk geloof in gebed aan de bijbel toetst, ben je geen blinde.

Vragenrubriek


Vragen van Christenen

Vragen van andere lezers en antwoorden van onze deskundigen. Of stel zelf je vraag in onze vragenrubriek


Christelijke E-Books


Vragen van Christenen

Lees gratis christelijke E-Books via onze website.