Opnieuw laten dopen?

Opnieuw” laten dopen?

Rest nog de vragen of mensen die als kind gedoopt zijn, alsnog zouden moeten kiezen voor de volwassendoop. Persoonlijk durf ik deze vraag niet met een stellig ja of nee te beantwoorden. Er zijn mensen die de vraag stellen of deze mensen het gevoel hebben dat hun kinderdoop geldig is. Hierdoor zou je denken dat op je gevoel afgaan raadzaam is. Ik zou hier voorzichtig mee zijn. Je gevoel hierover kan je behoorlijk misleiden. Wellicht heb je jaren geloofd in een traditie, je raakt overtuigd dat deze traditie ongelijk heeft en krijgt het gevoel dat je je hiertegen moet verzetten. Dit is niet de juiste weg om hierover een beslissing te nemen.

Zijn er bijbelse gronden voor de "overdoop"?

Als je overtuigd bent van de volwassendoop en als kind gedoopt bent, is er maar één weg. Je zult op bijbelse gronden moeten onderzoeken of de kinderdoop en dan met name jouw kinderdoop geldig verklaard kan worden in de ogen van de Here Jezus. Wat een kerkgemeenschap ook zegt, of van je vraagt, dit is iets tussen God en jou waar je voorzichtig mee om moet gaan.

Ik durf hier geen stellige mening over te geven, slechts kan ik misschien helpen door over mijn persoonlijk keuze te schrijven. Hierin een keuze maken heeft me flink beziggehouden. Toen ik me erin had verdiept wat de bijbel schijft over de doop, kreeg ik sterk het gevoel dat ik me uit gehoorzaamheid aan God wilde latendopen, maar dat zou dan betekenen dat ik mijn kinderdoop, waarvoor mijn ouders mij te goeder trouw voor naar de kerk hebben gebracht, ongeldig zou verklaren. Toch zei mijn gevoel dat ik me moest laten dopen. Gevoel is voor mij niet bepalend. Ik ben op zoek gegaan in de bijbel en vond o.a. een houvast in het volgende vers:

1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ 3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.(Handelingen 19 vers 1 t/m 6)

De doop van Jezus na de doop van Johannes.

Dit gedeelte uit het woord van God verklaard een aantal zaken. Allereerst zien we dat mensen zich nadat ze zich hadden laten dopen door de doop van Johannes,opnieuw lieten dopen door Paulus. We mogen er vanuit gaan dat zowel Paulus, als de dopelingen de doop van Johannes niet ongeldig verklaarden. De doop van Johannes hebben ze uit vrije wil ondergaan. Toch is de doop zoals ingesteld door de Here Jezus hierop een aanvulling, sterker nog, zoals we het hier lezen is deze zelfs noodzakelijk.

We kunnen in dit bijbelgedeelte onderzoeken waarom voor deze leerlingenopnieuw dopen noodzakelijk was. Ze hadden de Heilige Geest niet ontvangen. De doop van Johannes was dus wel van waarde om een nieuw leven te beginnen, maar was blijkbaar niet de doop waarin je je met de Here Jezus laat begraven en samen met hem weer opstaat. Nu is het natuurlijk ook zo dat toen Johannes zijn doop bediende, de Here Jezus nog niet voor ons zonden aan het kruis gestorven was.

Opvallend is overigens dat er in veel kerken waar de kinderdoop wordt gehanteerd, doorgaans minder mensen de gave van klanktaal bezitten, dan in kerken waar de volwassendoop wordt gehanteerd. Als we dit naast bovenstaande Bijbelgedeelte leggen, zou je zeggen dat volwassendoop een onmisbaar element zou moeten zijn in het leven van iedere christen. Toch is dit wel erg kort door de bocht. Wellicht dat veel mensen die enkel de kinderdoop hebben ontvangen, de gave van klanktaal wel bezitten, maar dit zelf niet weten doordat hun kerktraditie hen niet leert hier iets me te doen.

Vergelijking qua betekenis tussen kinderdoop en volwassendoop.

Het is ook verstandig om de kinderdoop en de volwassendoop te vergelijken qua betekenis. We weten welke betekenis de bijbel en dus God verbind aan de doop, nu moeten we dus gaan beoordelen of de kinderdoop dezelfde betekenis heeft.

 1. Zonden wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. (Handelingen 22 vers 16)
 2. In de doop begraven worden met de Here Jezus om door de Vader opwekt te worden en een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6 vers 4)
 3. Door de doop met Christus één te worden en met hem bekleed te zijn (Galaten 3 vers 27)
 4. De doop als vraag aan God om een zuiver geweten. (1 Petrus 3 vers 21)

Deze betekenissen in het kader van de kinderdoop:

 1. Een kind wordt geboren met erfzonde. Dus ook al is een kind nog maar enkele dagen, of weken oud, kun je stellen dat een kind zonden met zich meedraagt. Voor een kind is het niet mogelijk de naam van de Here Jezus aan te roepen. Of dat op dit punt betekenis heeft voor de doop is echter zeer de vraag.
 2. De doop als breekpunt tussen het oude en het nieuwe leven. Voor een baby dus het oude leven van enkele dagen met de erfzonden en het nieuwe leven na de doop zonder deze erfzonden. Op dit punt lijkt het niet noodzakelijk om te zeggen dat de kinderdoop een andere betekenis heeft.
 3. Door de doop één worden met de Here Jezus, de vraag is of dit gebeurd terwijl je gedoopt bent toen je nog niet geloofde, maar het is niet hard te maken dat het niet zo is.
 4. De vraag aan God om een zuiver geweten. Kan dit gevraagd worden voor iemand die (nog) niet geloofd?

Op basis van bovenstaande punten mag je dus vrijwel zeker concluderen dat de volwassendoop na de kinderdoop niet nodig is. Toch is het belangrijk om deze zaken even in het juiste perspectief te zien. Is volgens de bijbel de doop een gehoorzame keuze aan God van de persoon zelf? Of de keuze van een naaste? Handelingen 19 vers 5 geeft hierop het antwoord. De mensen kozen hier zelf om gedoopt te worden. Voor mij persoonlijk was deze combinatie doorslaggevend. De hele betekenis van de doop werd voor mij anders als ik bedacht of het een gehoorzame daad van mezelf was, of dat de doop iets was waar ik zelf niet voor gekozen had.

 1. Zonden kunnen vergeven worden, pas nadat er berouw is over deze zonden. Een kind heeft dit niet. Het is dus zeer de vraag of zonden wel worden weggewassen door de kinderdoop. Hoe goed deze ook door de kerk en de ouders bedoeld kan zijn.
 2. Kan iemand anders voor je bepalen of je een nieuw leven begint? Of kan je dit alleen zelf met behulp van de leiding van God? In mijn optiek is het essentieel of de persoon echt met heel zijn hart en heel zijn verstand de keuze heeft gemaakt voor God.
 3. Natuurlijk willen ouders dat hun kind één is met de Here Jezus. Is dit in de praktijk ook zo? We leven in een tijd van enorme secularisatie. Er zijn genoeg mensen die als kind gedoopt zijn, die het geloof verwerpen. Maakt de kinderdoop kinderen echt één met de Here Jezus? Ik durf niet te zeggen van niet, maar het zet te denken.
 4. De vraag om een zuiver geweten is in veel opzichten hetzelfde als de vraag om vergeving van zonden. Je kunt hier pas om vragen als je je ooit bewust bent geweest van een onzuiver geweten.

In eerste instantie zag ik niet zulke enorme verschillen tussen de kinderdoop en de volwassendoop, maar na gebed of ik meer mocht begrijpen over deze materie zag ik deze Bijbelteksten ineens in een nieuw perspectief. Ondanks dat het nog niet gebeurd is heb ik besloten dat ik mezelf wil laten dopen met de volwassendoop.

Kiezen om na de kinderdoop de volwassendoop te ontvangen blijft een moeilijke beslissing. Gebruik om deze beslissing te nemen alleen teksten uit de bijbel. Laat niet je gevoel spreken, maar je hart en zorg dat je een op de bijbel gefundeerde grond hebt om je te laten dopen.