Methode en betekenis van de doop

Methode en betekenis van de doop.

De methode van de doop is een stuk lastiger uit de bijbel te halen, hier staat bij mijn weten niets over beschreven. Aannemelijk is echter dat er in de bijbel werd gedoopt door onderdompeling. Nu is dat in Israël en de streken rondom wel wat eenvoudiger dan in Nederland. Is het daardoor gerechtvaardigd om in ons land te dopen d.m.v. besprenkeling? Wellicht is het handig om eerst te kijken naar de betekenis van de doop. Wellicht wordt hiermee duidelijk wat de wil van God is.

Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.” (Handelingen 22 vers 16)

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.(Romeinen 6 vers 4)

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.(Galaten 3 vers 27)

en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,(1 Petrus 3 vers 21)

De doop wast zonden weg.

Bovenstaande verzen vertellen ons over de betekenis van de doop. We laten onze zonden wegwassen, we laten ons oude leven begraven en gaan een nieuw leven leiden, we worden één met de Here Jezus en we vragen de Here God om een zuiver geweten.

De doop begraaft je oude leven.

Uit het tweede geciteerde vers uit Romeinen 6, kunnen we opmaken dat de doop vergelijkbaar is met een begrafenis. Een begrafenis van ons oude leven. Begraven, als bij een begrafenis, betekent geheel onder de grond. Nu heeft het bij een begrafenis een praktische reden dat mensen in hun geheel onder de grond worden begraven, bij de doop is dat wellicht niet zo, maar in 1 Petrus 3 krijgen we een vergelijking met de zondvloed voorgeschoteld. Tijdens de zondvloed stond de volledige aarde onder water.

Besprenkeling of onderdompeling?

Voldoet nou een doop door besprenkeling? Ik durf niet te zeggen dat deze niet voldoet, dit is naar mijn mening niet met zekerheid vast te stellen. Wel kunnen we stellen dat kiezen voor besprenkelen een erg vrije interpretatie van de bijbel behoeft om hier achter te kunnen staan. Is het gerechtvaardigd deze vrijheid te nemen bij een opdracht van de meest heilige die er bestaat?

In welke naam moet er gedoopt worden?

Naast dat er discussie bestaat over kinderdoop, of volwassendoop en of de methode onderdompeling of besprenkeling moet zijn, bestaat er ook discussie over in welke naam er gedoopt dient te worden. De grootste groep doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Maar er zijn mensen die dopen in de naam van Jezus Christus. De bijbel lijkt hier niet geheel eenduidig in. De Here Jezus zegt in Mattheüs 28 vers 19: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Petrus zegt in Handelingen 2 vers 38: Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. Geheel letterlijk genomen, kunnen we dus stellen dat er een verschil zit tussen de opdracht van de Here Jezus en de doop van Petrus. Toch geloof ik niet dat dit in werkelijkheid zo is. Mogelijk is het zo dat ook Petrus doopte in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar dat hij bij zijn oproep mensen te dopen sprak over de doop onder aanroeping van Jezus Christus. Verder is er een verschil tussen je laten dopen onder aanroeping en je laten dopen in de naam van. Met absolute zekerheid durf ik hier geen conclusie over te trekken, maar de Here Jezus geeft een opdracht. De Here Jezus is goddelijk, dus de opdracht is een perfecte opdracht. Daarom denk ik dat dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is wat wij moeten doen.

Is de letterlijke bijbel over de doop niet iets te makkelijk?

Het feit dat deze zaken op deze wijze in de bijbel staan en eigenlijk na de bijbel letterlijk te lezen, zo makkelijk te begrijpen zijn, brachten mij persoonlijk erg aan het twijfelen of ik het wel goed had. De kerktraditie waar ik uit kwam doopte tenslotte kinderen d.m.v. besprenkeling. Ik ben hiermee grootgebracht en heb altijd maar aangenomen dat de dominee wel wist wat hij deed, hij had tenslotte theologie gestudeerd en ik niet. Ik kan begrijpen dat jij als lezer ook met deze gedachte zit.