Argumenten voor de kinderdoop. Kloppen ze?

De kinderdoop. Waar of niet waar?

Nadat ik tot de conclusie kwam dat de bijbel in zijn letterlijke betekenis zegt dat er eerst geloof moet zijn alvorens er gedoopt mag worden, wilde ik mezelf contoleren of het niet een te makkelijke conclusie was. Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar argumenten die pleiten voor de kinderdoop. Indien deze argumenten niet bijbels onderbouwd konden worden, of zelf tegen de bijbel in zouden gaan, zou dit voor mij een bevestiging zijn, maar deze argumenten zouden mij ook kunnen laten inzien dat ik delen uit de bijbel over het hoofd zou zien. Achteraf besefte ik dat het totaal onnodig is dat ik dit gedaan had, de bijbel is het onfeilbare woord van God. Wat hier instaat is dus waar. Het zijn de woorden van God en hier mogen we niet aan twijfelen. De bijbel is ook niet moeilijk te begrijpen. Dit zou namelijk betekenen dat de bijbel ontoegankelijk is. Alle mensen zijn door God geschapen en de waarheid is dus ook voor iedereen. God is onze vader en heeft ons zijn woord gegeven. Hij verwacht dat we zijn woord aandachtig lezen en kennen.

Toch wil ik hierbij argumenten die pleiten voor de kinderdoop d.m.v. besprenkeling graag delen. Te uitvoerig hierop ingaan is op deze plek niet mogelijk. Er zijn namelijk al boekenkasten vol over geschreven en tenslotte gaat het om wat de bijbel zegt.

Als argument voor de kinderdoop hoor ik ook vaak dat de Catechismus deze voorschrijft. Nu is de Catechismus niet de bijbel, maar slechts een uitleg van de bijbel. Moeten we dan kritiekloos deze uitleg aanvaarden omdat de Catechismus al ca. 400 jaar een belangrijk onderdeel is van de kerktraditie? Of moeten we de Catechismus kritisch benaderen?

Over de kinderdoop zegt de Catechismus in Zondag 27 vraag 74 het volgende:

Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn , en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt , zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des Verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden , gelijk in het oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is , voor dewelke in het nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

De doop in plaats van de besnijdenis?

Allereerst is er de mening uit de Catechismus dat de doop i.p.v. de besnijdenis is gekomen. De bijbel schrijft overigens dat de doop voor zowel mannen als vrouwen is, de besnijdenis was slechts voor mannen. Dit wil nog niet zeggen dat men ongelijk heeft, maar het zet toch minstens te denken. De vraag is waar in de bijbel staat dat de doop i.p.v. de besnijdenis is gekomen, of hoe men dit bijbels onderbouwt. Nu worden er doorgaans tal van argumenten gebruikt waarbij nergens letterlijk staat dat de doop i.p.v. de besnijdenis is gekomen. Gezegd wordt echter dat er één gedeelte is waar dit wel staat:

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.(Kol 2 vers 6 t/m 15)

Er wordt door voorstanders van de vervangingstheologie voornamelijk gerefereerd aan vers 11. We lezen hier inderdaad dat de besnijdenis voor ons niet aan de orde is, maar dat we besneden zijn in de Here Jezus Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Vers 12 zegt dat we door de doop met hem zijn begraven. We mogen dus concluderen dat we door de doop ook gelijk in geestelijke betekenis besneden zijn. Toch staat hier niet dat de doop net als de besnijdenis moet plaatsvinden op de achtste dag na de geboorte. We weten dat in andere delen van de bijbel staat dat geloven een voorwaarde is om gedoopt te mogen worden. Is het dan toch logisch om kinderen te dopen op basis van het geloof van hun ouders?

Allereerst is het raadzaam om na te denken waarom dit gedeelte door Paulus geschreven is. Als we de brieven van Paulus lezen, zien we dat hij vaak probeert de gemeente te behoeden voor fouten. Mensen hebben namelijk de neiging om een religie steeds moeilijker te maken. Om dit te doen moeten er dus zaken toegevoegd worden die oorspronkelijk niet aanwezig waren in de religie.

Uit de bijbel kunnen we opmaken dat vrijwel in iedere plaats waar Paulus kwam, hij verstrooide Joden tegenkwam. Deze Joden werden naar oudtestamentisch gebruik op de achtste dag na hun geboorte besneden. Voor deze Joden stond onomstotelijk vast dat je alleen met God kon wandelen als je besneden was. Dit was hun traditie en daarnaast is het ook jarenlang daadwerkelijk de opdracht van God geweest. De God van het oude testament en de God van het nieuwe testament zijn dezelfde. Voor de Joden dus aannemelijk om te concluderen dat de besnijdenis noodzakelijk was om bij God te horen. De Joden wilden dit dan ook opleggen aan de gemeenten. Dit is dan ook de reden dat Paulus hierover schrijft. Doordat de Here Jezus voor ons de kruisiging heeft ondergaan, is de besnijdenis niet meer noodzakelijk. De besnijdenis was een offer om het verbond met God aan te gaan. Dit offer is in onze tijd gegeven door de Here Jezus aan het kruis. Ook is het uiterlijke teken van de besnijdenis niet meer nodig. Het gaat namelijk om je hart. Je kunt in het verbond met God komen door de Here Jezus aan te nemen in je leven. Vervolgens is het zoals vele malen in de bijbel staat een logisch gevolg dat je je laat dopen. Een keuze maken voor God is niet mogelijk als je acht dagen oud bent.

Bij het citeren van Paulus uit de brief aan de Kolossenzen heb ik bewust vers 8 meegenomen. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Een scherpe waarschuwing tegen menselijke tradities. Nu ik heb aangetoond dat de kinderdoop niet voorkomt  in de bijbel. Ook niet voorgeschreven wordt, rijst waarschijnlijk de vraag waar deze dan vandaan komt. Als hij niet in de bijbel staat, komt hij niet van God, dus komt hij van de mensen. Overleveringen zeggen dat de kinderdoop ca. 1700-1800 jaar geleden is ingevoerd. Met recht kunnen we dus stellen dat het een traditie is. Een menselijke traditie die vaak met de beste bedoelingen wordt toegepast.

Doordat ik zelf ook in de traditie van de kinderdoop ben grootgebracht, voelde deze voor mij als veilig en vertrouwd. Ik heb echt moeite gehad dit idee los te laten. Zeker als je leest dat het een zegen is dat we door de doop onze kinderen aan God mogen geven. Je wilt toch niets liever dan dat als gelovige ouders? Alleen nergens zegt God in zijn woord dat wij onze kinderen aan hem moeten geven door ze te laten dopen. Is deze traditie dan wel zo veilig als hij voelt?

Veel mensen die hun twijfels krijgen over dit soort zaken, gaan in gesprek met hun voorganger, of een andere leidinggevende in de gemeente. De vraag is of deze mensen antwoorden geven vanuit de bijbel, antwoorden geven vanuit hun kerktraditie, of wellicht beiden combineren. Besef goed dat alleen strikt bijbelse antwoorden zuiver zijn. Ik raad daarom aan om de waarheid over de doop zelf te onderzoeken in de bijbel. De Heilige Geest wil hier graag bij helpen. Het is raadzaam de bijbel te lezen alsof je nog nooit van de doop gehoord hebt. Pas dan kan God tot je spreken zonder tussenkomt van tradities, of andere mensen. Nogmaals de waarheid is voor iedereen. De bijbel is voor iedereen en God spreekt geen codetaal. God is je vader en heeft gezorgd dat je zelf door de bijbel zijn woorden tot je kan nemen. Ik wil er met klem op wijzen dat de bijbel hoog uitsteekt boven iedere vorm van menselijke traditie.